Month: March 2014

תעודת בגרות

שק המים בישראל כולל את מערכת הפקת מים שפירים ואספקתם לתושבים ואת הסילוק והטיפול בשפכים. החוק המרכזי המסדיר את ניהול משק המים בישראל הוא חוק המים שנחקק ב -9591 הקובע כי מקורות המים שבמדינה ( כולל מי ביוב מזוהמים בדרכם למכון הטיהור) הם קניין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצורכי תושביה ולפיתוח הארץ. המשרד […]