Month: February 2005

מטרות הוראת הכימיה בתיכון

הכרת עולם החומרים: חלוקת החומרים למשפחות בעלות פעילות דומה. והבנת תהליכים בהם הם משתתפים – מדוע מתרחשות תגובות כימיות? הכרת יסודות החשיבה המדעית והשלבים מאיסוף עובדות ועד לפיתוח תיאוריה מדעית הקניית ידע בנושא המבנה המיקרוסקופי של חומרים – הקשר בין המבנה לתכונות . כיתות ט’ י’ בשנים אלו מקנים לתלמיד את שפת הכימאים, מבנה האטום, […]