Month: April 2003

מערכות ביוטכנולוגיות – תוכנית לימודים

הביוטכנולוגיה היא ענף מדעי יישומי, העושה שימוש במערכות ביולוגיות (כגון חיידקים, שמרים, פטריות, אצות או תאים וקטעי רקמה מצמחים ומבעלי חיים או אנזימים וחומרים אחרים המופקים מהם), כדי לייצר ולהפיק חומרים בתהליכים טכנולוגיים, לצורכי התעשייה, הרפואה, והחקלאות על פי הגדרה זו מתמקדת הביוטכנולוגיה בלימוד הבין תחומי של תחומי הביולוגיה השונים (בעיקר ביוכימיה, מקרוביולוגיה, גנטיקה ואימונלוגיה) […]