Month: December 2002

כוכב הלכת ארץ

. כוכב הלכת ארץ כוכב הארץ הינו אחד מתשעת כוכבי הלכת המקיפים את השמש במסלולים אליפטיים. בכוכב הארץ קיימים תנאים המתאימים לקיומם של חיים, כפי שאנחנו מכירים אותם: טמפרטורה המתאימה לשמירה על יציבותם של חומרים אורגניים ומים במצב צבירה נוזלי. כמו כן, בכדור-הארץ קיימת אטמוספירה גזית עם הרכב חומרים המתאים לקיום חיים. כדור הארץ בנוי […]