Month: January 2002

פסולת

א. סוגי הפסולת המוצקה פסולת מוצקה היא מצבור של שיירים במצב מוצק הנוצרים במהלך פעילות האדם, למשל: אכילה, שימוש בכלים, תעשייה, גזם עצים, ועוד. בעבר, כאשר כמות הפסולת המוצקה היתה קטנה, שימשו חומרי הפסולת אשר נוצרו ע”י יצורים מסויימים לתהליכי הקיום של יצורים אחרים. באופן זה התקיים מיחזור יעיל של חומרים בטבע ולא נוצרה בעיה […]