Month: September 2001

רשימת ספרים לכיתות טי – יב’ לשנה”ל תשס”ז

עיקר הרעש הוא מדרכים עירוניות המוקפות מבני מגורים צפופים. בדרכים אלו מהירות הנסיעה של כלי הרכב היא איטית, ובגלל הצמתים הרבים, מספר העצירות הוא רב. כמו כן, השימוש בצופרים הוא נרחב יותר בכבישים העירוניים. בדרכים הבין-עירוניות המהירות היא אומנם גבוהה, אך המכוניות חולפות במהירות על פני קטע מסויים של הכביש, ולכן הרעש הוא מועט. כמו […]